lonely la gi

Công cụ cá nhân
 • /´lounli/

  Thông dụng

  Cách ghi chép không giống lonesome

  Tính từ

  Vắng vẻ, hiu quạnh
  Cô đơn, cô độc, bơ vơ
  to feel lonely
  cảm thấy cô độc
  to feel lonely for someone
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lưu giữ ai
  to plough a lonely furrow
  làm nhưng mà không tồn tại ai hỗ trợ, đơn thân thiện độc mã

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  abandoned , alone , apart , by oneself , comfortless , companionless , deserted , desolate , destitute , disconsolate , down , empty , estranged , forsaken , godforsaken , homeless , isolated , left , lone , lonesome , outcast , reclusive , rejected , renounced , secluded , single , solitary , troglodytic , unattended , unbefriended , uncherished , unsocial , withdrawn , obscure , off the beaten track , private , quiet , remote , removed , retired , secret , sequestered , unfrequented , uninhabited , unaccompanied , forlorn , back , insular , outlying , out-of-the-way , lorn , dreary , homesick

  Từ trái khoáy nghĩa

  tác fake

  Xem thêm: can tho di ha tien bao nhieu km

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: discovery 3 phu quoc