sound good la gi

[saʊndz gʊd]

Ví dụ về dùng Sounds good vô một câu và bạn dạng dịch của họ

This model doesn't just looks

good

but also sounds good.

Mô hình này không chỉ có

có vẻ tốt

mà còn phải có vẻ tốt.

released everywhere on October 23, năm ngoái.

bên trên trái đất vào trong ngày 23 mon 10 năm năm ngoái.

Pay for performance sounds good, until you think about it.

What sounds good on paper can be lackluster in execution.

Những gì thấy tốt trong giấy tờ hoàn toàn có thể là rác rưởi vô không khí.

Nghe hay bại, tuy nhiên liệu sở hữu khả đua không?

Kết quả: 184, Thời gian: 0.0649

Từng chữ dịch

S

Xem thêm: be yeu truyen

Từ đồng nghĩa tương quan của Sounds good

Cụm kể từ vô trật tự chữ cái

Tìm thăm dò Tiếng anh-Tiếng việt Từ điển vị thư

Truy vấn tự điển mặt hàng đầu

Tiếng anh - Tiếng việt

Tiếng việt - Tiếng anh