most la gi

/moust/

Thông dụng

Tính kể từ, cấp cho tối đa của .much & .many

Lớn nhất, nhiều nhất
Hầu không còn, phần rộng lớn, nhiều số
most people think so
hầu không còn người xem đều suy nghĩ như vậy
in most cases
trong đa số những ngôi trường hợp
for the most part

Xem part

Bạn đang xem: most la gi

Phó từ

Nhất, rộng lớn cả
the monkey is the most intelligent of all animals
trong toàn bộ những loại khỉ là lanh lợi nhất
what most surprises bu is that...
điều thực hiện mang đến tôi sửng sốt hơn hết là...
Lắm, vô nằm trong, đặc biệt kỳ
this is a most interesting book
đây là một trong cuốn sách hoặc lắm
most likely
chắc chắn lắm

Danh từ

Hầu không còn, phần rộng lớn, phần nhiều, số đông, tối đa
most of the time
phần rộng lớn thời gian
most of the people
đa số nhân dân
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) dòng sản phẩm cừ nhất, dòng sản phẩm chiến nhất
at [[[the]]] most
t the very most
Tối nhiều, ko rộng lớn được nữa
to make the most of
tận dụng

Chuyên ngành

Toán & tin

nhiều nhất / nhiều hơn thế nữa cả; ở tại mức chừng cao
for the most part
phần rộng lớn, đại cỗ phận;
at most, at the most
nhiều nhất

Xây dựng

phần nhiều

Kỹ thuật công cộng

nhiều nhất

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
better , biggest , greater , highest , largest , lion’s share , max , maximum , ultimate , utmost , uttermost , larger
adverb
about , all but , almost , approximately , close , eminently , exceedingly , in the majority , mightily , much , nearly , nigh , practically , remarkably , super , surpassingly , too , very , well-nigh , awfully , dreadfully , exceptionally , extra , extremely , greatly , highly , notably

Từ ngược nghĩa

Xem thêm: ban do cac tinh mien nam viet nam