lê văn vân

Chiến Lang Tại Rể - Lê Văn Vân, Tác fake - Chiến Thần, Truyện audio - YouTube