hệ thống xuyên nhanh boss phản diện đột kích

 • Reads 78,144
 • Votes 6,284
 • Parts 200

Complete, First published Jan 29, 2020

Bạn đang xem: hệ thống xuyên nhanh boss phản diện đột kích

Table of contents

 • Chương 401: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(8)

  Wed, Apr 1, 2020

 • Chương 402: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(9)

  Wed, Apr 1, 2020

 • Chương 403: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(10)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 404: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(11)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 405: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(12)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 406: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(13)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 407: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(14)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 408: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(15)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 409: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(16)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 410: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(17)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 411: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(18)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 412: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(19)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 413: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(20)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 414: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(21)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 415: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(22)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 416: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(23)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 417: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(24)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 418: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(25)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 419: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(26)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 420: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(27)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 421: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(28)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 422: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(29)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 423: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(30)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 424: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(31)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 425: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(32)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 426: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(33)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 427: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(34)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 428: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(35)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 429: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(36)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 430: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương(37)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 431: Phiên Ngoại Hàm Nguyệt(38)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 432: Phiên Ngoại Hàm Nguyệt(39)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 433: An Ca Linh Yển(40)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 434: An Ca Linh Yển(Xong)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 435: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(1)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 436: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(2)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 437: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(3)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 438: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(4)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 439: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(5)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 440: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(6)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 441: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(7)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 442: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(8)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 443: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(9)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 444: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(10)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 445: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(11)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 446: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(12)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 447: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(13)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 448: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(14)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 449: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(15)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 450: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(16)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 451: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(17)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 452: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(18)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 453: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(19)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 454: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(20)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 455: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(21)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 456: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(22)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 457: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(23)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 458: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(24)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 459: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(25)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 460: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(26)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 461: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(27)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 462: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(28)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 463: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(29)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 464: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(30)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 465: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(31)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 466: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(32)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 467: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(33)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 468: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(34)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 469: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(35)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 470: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(36)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 471: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(37)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 472: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng(Xong)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 473: Vương Miện Bóng Đêm(1)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 474: Vương Miện Bóng Đêm(2)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 475: Vương Miện Bóng Đêm(3)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 476: Vương Miện Bóng Đêm(4)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 477: Vương Miện Bóng Đêm(5)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 478: Vương Miện Bóng Đêm(6)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 479: Vương Miện Bóng Đêm(7)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 480: Vương Miện Bóng Đêm(8)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 481: Vương Miện Bóng Đêm(9)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 482: Vương Miện Bóng Đêm(10)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 483: Vương Miện Bóng Đêm(11)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 484: Vương Miện Bóng Đêm(12)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 485: Vương Miện Bóng Đêm(13)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 486: Vương Miện Bóng Đêm(14)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 487: Vương Miện Bóng Đêm(15)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 488: Vương Miện Bóng Đêm(16)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 489: Vương Miện Bóng Đêm(17)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 490: Vương Miện Bóng Đêm(18)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 491: Vương Miện Bóng Đêm(19)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 492: Vương Miện Bóng Đêm(20)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 493: Vương Miện Bóng Đêm(21)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 494: Vương Miện Bóng Đêm(22)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 495: Vương Miện Bóng Đêm(23)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 496: Vương Miện Bóng Đêm(24)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 497: Vương Miện Bóng Đêm(25)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 498: Vương Miện Bóng Đêm(26)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 499: Vương Miện Bóng Đêm(27)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 500: Vương Miện Bóng Đêm(28)

  Xem thêm: đọc yêu thần ký

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 501: Vương Miện Bóng Đêm(29)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 502: Vương Miện Bóng Đêm(30)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 503: Vương Miện Bóng Đêm(31)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 504: Vương Miện Bóng Đêm(32)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 505: Vương Miện Bóng Đêm(33)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 506: Vương Miện Bóng Đêm(34)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 507: Vương Miện Bóng Đêm(35)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 508: Vương Miện Bóng Đêm(36)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 509: Vương Miện Bóng Đêm(37)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 510: Vương Miện Bóng Đêm(Xong)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 511: Đào Hoa Tiễn(1)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 512: Đào Hoa Tiễn(2)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 513: Đào Hoa Tiễn(3)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 514: Đào Hoa Tiễn(4)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 515: Đào Hoa Tiễn(5)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 516: Đào Hoa Tiễn(6)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 517: Đào Hoa Tiễn(7)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 518: Đào Hoa Tiễn(8)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 519: Đào Hoa Tiễn(9)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 520: Đào Hoa Tiễn(10)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 521: Đào Hoa Tiễn(11)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 522: Đào Hoa Tiễn(12)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 523: Đào Hoa Tiễn(13)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 524: Đào Hoa Tiễn(14)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 525: Đào Hoa Tiễn(15)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 526: Đào Hoa Tiễn(16)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 527: Đào Hoa Tiễn(17)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 528: Đào Hoa Tiễn(18)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 529: Đào Hoa Tiễn(19)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 530: Đào Hoa Tiễn(20)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 531: Đào Hoa Tiễn(21)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 532: Đào Hoa Tiễn(22)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 533: Đào Hoa Tiễn(23)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 534: Đào Hoa Tiễn(24)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 535: Đào Hoa Tiễn(25)

  Thu, Apr 2, 2020

 • Chương 536: Đào Hoa Tiễn(26)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 537: Đào Hoa Tiễn(27)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 538: Đào Hoa Tiễn(28)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 539: Đào Hoa Tiễn(29)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 540: Đào Hoa Tiễn(30)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 541: Đào Hoa Tiễn(31)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 542: Đào Hoa Tiễn(32)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 543: Đào Hoa Tiễn(33)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 544: Đào Hoa Tiễn(Hết)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 545: Hầu Hạ Ngô Hoàng(1)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 546: Hầu Hạ Ngô Hoàng(2)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 547: Hầu Hạ Ngô Hoàng(3)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 548: Hầu Hạ Ngô Hoàng(4)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 549: Hầu Hạ Ngô Hoàng(5)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 550: Hầu Hạ Ngô Hoàng(6)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 551: Hầu Hạ Ngô Hoàng(7)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 552: Hầu Hạ Ngô Hoàng(8)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 553: Hầu Hạ Ngô Hoàng(9)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 554: Hầu Hạ Ngô Hoàng(10)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 555: Hầu Hạ Ngô Hoàng(11)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 556: Hầu Hạ Ngô Hoàng(12)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 557: Hầu Hạ Ngô Hoàng(13)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 558: Hầu Hạ Ngô Hoàng(14)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 559: Hầu Hạ Ngô Hoàng(15)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 560: Hầu Hạ Ngô Hoàng(16)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 561: Hầu Hạ Ngô Hoàng(17)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 562: Hầu Hạ Ngô Hoàng(18)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 563: Hầu Hạ Ngô Hoàng(19)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 564: Hầu Hạ Ngô Hoàng(20)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 565: Hầu Hạ Ngô Hoàng(21)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 566: Hầu Hạ Ngô Hoàng(22)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 567: Hầu Hạ Ngô Hoàng(23)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 568: Hầu Hạ Ngô Hoàng(24)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 569: Hầu Hạ Ngô Hoàng(25)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 570: Hầu Hạ Ngô Hoàng(26)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 571: Hầu Hạ Ngô Hoàng(27)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 572: Hầu Hạ Ngô Hoàng(28)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 573: Hầu Hạ Ngô Hoàng(29)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 574: Hầu Hạ Ngô Hoàng(30)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 575: Hầu Hạ Ngô Hoàng(31)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 576: Hầu Hạ Ngô Hoàng(Xong)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 577: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(1)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 578: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(2)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 579: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(3)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 580: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(4)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 581: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(5)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 582: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(6)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 583: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(7)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 584: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(8)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 585: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(9)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 586: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(10)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 587: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(11)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 588: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(12)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 589: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(13)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 590: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(14)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 591: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(15)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 592: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(16)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 593: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(17)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 594: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(18)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 595: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(19)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 596: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(20)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 597: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(21)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 598: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(22)

  Fri, Apr 3, 2020

 • Chương 599: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(23)

  Fri, Apr 3, 2020

  Xem thêm: vị ngọt đôi môi bl

 • Chương 600: Giới Thượng Lưu Thật Phức Tạp(24)

  Fri, Apr 3, 2020

Tác giả:Mặc Linh
  Nhân vật: Minh Thù, Kỳ Ngự
  Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Tình duyên, Tình yêu thương - Hôn nhân
  Trạng thái: Đã hoàn thành xong 
  ______
  Tớ re-up nhằm tiện phát âm rộng lớn vì như thế bên trên wattpad hiện tại chưa tồn tại ngôi nhà nào là đăng full bộ
  ______
  
  Khi quấn trùm trở thành người phụ phái nữ điên ngây ngô, những anh hùng chủ yếu xuyên ko cùng theo với trọng sinh đang được sẵn sàng sẵn sàng chưa?
  
  Một phó bạn dạng cực kỳ khó khăn đang được phanh rời khỏi.
  
  Nhân vật chủ yếu trọng sinh: Hãy nhằm tao bị tiêu diệt lên đường, tao không thích sinh sống lại!
  
  Nhân vật chủ yếu xuyên không: Ta mong muốn về, tao ko cần thiết xuyên cho tới điểm này!
  
  Nhân vật chủ yếu của đái thuyết xuyên qua: Địa ngục sang trọng là phía trên à? anh hùng phản diện lại hoàn toàn có thể thăng thiên, đá kê chân? Đạo trình diễn, tao nghi vấn tôi đã cố gắng sai kịch bạn dạng.
  
  Nhân vật ác: Lão tử ko thực hiện nữa! 
  
  Minh Thù: Tiếp bám theo.
  
  Nam: Thí công ty tu tiên sao? Nên lần hiểu bảy mươi nhị kiểu tu tiên chứ nhỉ?
  
  Minh Thù:... Cút!

#1ngữ