EnglishViệt Nam
banner
Phòng Tổ chức - Hành chính

Quyết định bổ nhiệm phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Đẹp, Phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

1. Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và quy chế làm việc:

 

- Đề xuất với Hiệu trưởng việc bố trí sắp xếp cán bộ viên chức;

- Phối hợp với các phòng, khoa xây dựng nhiệm vụ chức năng, quan hệ công tác và quy chế làm việc của các đơn vị trực thuộc Trường;
- Cụ thể hoá tiêu chuẩn chức danh xác định ngạch viên chức của Trường.